ΕνημέρωσηΟικονομία

Αν περιοριστούν οι δαπάνες η ΕΕ θα είναι ανθεκτική – Άμεση Ενημέρωση

Την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της ΕΕ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο προκλήσεων», τονίζει η Επιτροπή. Οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας, η άμβλυνση των περιορισμών προσφοράς και η ισχυρή αγορά εργασίας στήριξαν τη μέτρια ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2023, διαλύοντας τους φόβους για ύφεση. Ταυτόχρονα, ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνεται, ο βασικός πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί, προκαλώντας περαιτέρω αυστηροποίηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2023 προβλέπουν ότι η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί κατά 1,0% το 2023 και 1,7% το 2024. Ο πληθωρισμός στην ΕΕ προβλέπεται σε 6,7% το 2023 και 3,1% το 2024. Η αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται στο 0,5% φέτος, πριν μειωθεί στο 0,4% το 2024. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει λίγο πάνω από το 6%.

Το Μέσο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και η πολιτική συνοχής είναι οι κρίσιμοι μοχλοί για μια ισχυρή οικονομία της ΕΕ, τονίζει η Επιτροπή. Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του, το RRF – στην καρδιά του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU, συνολικού ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρώπη – συνεχίζει να επιταχύνει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε κάθε κράτος μέλος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ΕΕ στο σύνολό της.

Με όλα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε εφαρμογή και 24 αιτήσεις πληρωμής που έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει πάνω από 152 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του RRF. H Επιτροπή τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν την δυναμική υλοποίησης των σχεδίων τους και να προχωρήσουν στην ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να συνεχίσουν την πρόοδό τους για την απαλλαγή από την οικονομία του άνθρακα, την αντιμετώπιση των ελλείψεων και αναντιστοιχιών εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, τη στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, την κλιμάκωση της έρευνας και της καινοτομίας και τη δημιουργία των συνθηκών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Η συμπερίληψη των κεφαλαίων του REPowerEU στα σχέδια των κρατών μελών, με πρόσθετη χρηματοδότηση, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια και θα επιταχύνει τη στροφή προς τον εφοδιασμό καθαρής ενέργειας και μια καθαρά μηδενική οικονομία.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, η Επιτροπή ζητά από όλα τα άλλα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, ιδίως περιορίζοντας την ονομαστική αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο το 2024.

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική απορρόφηση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταργήσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης που ισχύουν έως το τέλος του 2023. Σε περίπτωση που οι ανανεωμένες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας απαιτούν την εφαρμογή μέτρων στήριξης, αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να διατηρούν τα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας .

Για την περίοδο μετά το 2024, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική σταδιακής και βιώσιμης εξυγίανσης, σε συνδυασμό με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν σε υψηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη, για να επιτύχουν μια συνετή μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική θέση.

Συμμόρφωση με τα κριτήρια ελλείμματος και χρέους της Συνθήκης:

Η Επιτροπή εκπόνησε έκθεση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για 16 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία , Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το κριτήριο του ελλείμματος δεν πληρούν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Το κριτήριο του χρέους δεν πληρούται από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Φινλανδία. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμμόρφωση με το σημείο αναφοράς για τη μείωση του χρέους δεν δικαιολογείται υπό τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο την έναρξη διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος με βάση το έλλειμμα την άνοιξη του 2024, με βάση τα στοιχεία αποτελέσματος για το 2023.

Αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών:

Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 17 κράτη-μέλη.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει ανισορροπίες μετά από υπερβολικές ανισορροπίες έως το 2022, καθώς οι ευπάθειες που σχετίζονται με το ιδιωτικό, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν συνολικά μειωθεί, αλλά παραμένουν ανησυχητικές.

Η Ουγγαρία διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει ανισορροπίες. Οι κίνδυνοι κλίνουν προς τα κάτω και οι ανισορροπίες ενδέχεται να γίνουν υπερβολικές στο μέλλον, εάν δεν ληφθούν επειγόντως μέτρα πολιτικής.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες.

Τα τρωτά σημεία υποχωρούν στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία σε βαθμό που η συνέχιση αυτών των τάσεων το επόμενο έτος θα παρείχε έδαφος για μια απόφαση χωρίς ανισορροπίες.

Η Ελλάδα και η Ιταλία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες, αλλά τα τρωτά σημεία τους φαίνεται να υποχωρούν, μεταξύ άλλων λόγω της προόδου της πολιτικής.

Η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία δεν διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες, καθώς οι ευπάθειες φαίνεται συνολικά να περιορίζονται επί του παρόντος.

Εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας:

Η εποπτεία μετά το πρόγραμμα αξιολογεί την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα οικονομικής βοήθειας με σκοπό την ικανότητα αποπληρωμής τους. Οι εκθέσεις εποπτείας μετά το πρόγραμμα για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα πέντε κράτη μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους τους.

Πηγή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://sainis.gr.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings