ΕνημέρωσηΟικονομία

Η βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Τα τελευταία χρόνια η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης για την ύπαρξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Έτσι, οι εταιρείες, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που τους αναλογεί, προωθούν δράσεις και συνέργειες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, οι οποίες αφορούν σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση, η καθαρή ενέργεια, η λειψυδρία, η φτώχεια και οι ανισότητες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής πολλών εταιρειών, άρα και του συνόλου των βασικών πτυχών λειτουργίας τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Μία Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συμφωνία με τους SDGs

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρική φιλοσοφία και κινητήρια δύναμη του ΔΑΑ όχι μόνο με στόχο τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς του αλλά για να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς. Το συγκεκριμένο μοντέλο μάλιστα, ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, τη μέτρηση και τη διαφανή αναφορά των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεών του.

Κυρίως, όμως, δημιουργεί βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, προσεγγίζοντας ολοκληρωμένα τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητές του. Έτσι, μέσω της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με ηθικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, ο ΔΑΑ διαμορφώνει αμοιβαία οφέλη τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και τους ανθρώπους της αλλά και ευρύτερα την κοινωνία.

Η εταιρεία σχεδιάζει εταιρική Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία αναθεωρείται ανά τακτικά διαστήματα βάσει των αναδυόμενων τάσεων βιώσιμης ανάπτυξης και τα παγκόσμια πρότυπα. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει την ετήσια Ανάλυση Ουσιαστικότητας και το σχετικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίνεται από την ανώτερη διοίκηση του ΔΑΑ, και ανακοινώνεται μέσω του Ετήσιου Απολογισμού και Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αnnual & Suatainability Report).

Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αποτελεσματικότερη επικοινωνία και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τις επιδόσεις της εταιρείας σε οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς δείκτες, καθώς και δείκτες διακυβέρνησης. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τη δέσμευση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, ο ΔΑΑ υιοθετεί και υποστηρίζει τις σχετικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις, τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς.

Ειδικά στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ο ΔΑΑ εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών, πρακτικών και δράσεων, υιοθετώντας συχνά διαδικασίες που ξεπερνούν την απλή εταιρική συμμόρφωση.

Καινοτόμες πρωτοβουλίες για ένα «πράσινο» μέλλον

Δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης η οποία απειλεί το μέλλον του πλανήτη, ο ΔΑΑ εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών, πρακτικών και δράσεων, υιοθετώντας συχνά διαδικασίες οι οποίες ξεπερνούν την απλή εταιρική συμμόρφωση.

Μάλιστα, αποτελεί ενεργό μέλος του εθελοντικού προγράμματος για τη Διαχείριση και Μείωση των Εκπομπών Άνθρακα των Αεροδρομίων (Airport Carbon Accreditation) του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης, από τη δημιουργία του το 2009, ενώ από το 2016 έχει πιστοποιηθεί ως το πρώτο -και μοναδικό, έως σήμερα- αεροδρόμιο με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα στην Ελλάδα. Επιπλέον, το 2023 ο ΔΑΑ πιστοποιήθηκε στο στάδιο 4+ «Μετάβαση» του προγράμματος Airport Carbon Accreditation έπειτα από -μεταξύ άλλων- υπολογισμό των εκπομπών από περισσότερες πηγές και σύνταξη σχεδίου δράσης για τρίτα μέρη όπως αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης και εμπορικές επιχειρήσεις, με στόχους και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους.

Από το 2019, δε, ο ΔΑΑ ανέλαβε μία ιδιαίτερα φιλόδοξη, πλην εφικτή, δέσμευση η οποία αντανακλάται στην πρωτοβουλία του με την ονομασία «Route 2025». Μέσω αυτής, η εταιρεία δεσμεύεται για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (Net Zero Carbon) για τις εκπομπές υπό τον άμεσο έλεγχό του μέχρι το 2025, πολύ πριν από τον στόχο του 2050, ο οποίος έχει ανακοινωθεί από το ACI Europe (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης) και υιοθετείται γενικά από την αεροπορική βιομηχανία.

Picture3.jpg

Οι «πράσινες» πρωτοβουλίες δεν σταματούν σε αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τον Απρίλιο του 2023, ο ΔΑΑ εγκαινίασε τον μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, μια επένδυση με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα η οποία ενισχύει την ταυτότητα της Αθήνας ως βιώσιμο προορισμό. Συγκεκριμένα, το φωτοβολταϊκό πάρκο έχει ισχύ 16 MW και ήδη παράγει το 45% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ετησίως η εταιρεία του αεροδρομίου. Δηλαδή περίπου 27.500 MWh, οι οποίες ισοδυναμούν με την κατανάλωση 6.650 νοικοκυριών.

Μαζί με το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο του αεροδρομίου ισχύος 8 MW, το οποίο λειτουργεί από το 2011, και συνδυαστικά με την επόμενη φάση του έργου, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι μία επιπλέον εγκατάσταση 35,5 MW προς ολοκλήρωση εντός του 2025, ο ΔΑΑ θα έχει εξασφαλίσει την παραγωγή της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται ετησίως μέχρι το 2046,τότε που λήγει και η σύμβαση παραχώρησης της εταιρείας, μεγιστοποιώντας την αυτοκατανάλωση μέσω της χρήσης αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 82,5 MWh.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως, εκτός από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο ΔΑΑ, στο πλαίσιο του πιστοποιημένου κατά ISO 50001 Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξοικονομήσει όλες τις χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα, συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρικής.

Είναι ενθαρρυντικό γεγονός το ότι οι εταιρείες όπως ο ΔΑΑ σχεδιάζουν και αναλαμβάνουν βιώσιμες και καινοτόμες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης εταιρικής στρατηγικής τους. Με αυτόν τον τρόπο, το μέλλον της χώρας μας προδιαγράφεται περισσότερο «πράσινο» και συμπεριληπτικό.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button