ΕνημέρωσηΟικονομία

Η ΓΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενέκρινε επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή

Την επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 199 Μέτοχοι κομιστές 63.248.789 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 62,35% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 62.151.422 υπέρ (98,26% επί των παρισταμένων) και αποχή 1.097.367 (1,74% επί των παρισταμένων) στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2023 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 62.151.422 υπέρ (98,26% επί των παρισταμένων) και αποχή 1.097.367 (1,74% επί των παρισταμένων) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023.

Επί του 3ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 62.110.049 υπέρ (98,20% επί των παρισταμένων) και αποχή 1.138.740 (1,80% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2023 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μουστάκα, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπης Λαζαρίδου, Αθανάσιου Σκορδά, Δημήτριου Αφεντούλη, Κωνσταντίνου Λάμπρου, Αικατερίνης Δεληκούρα, Σοφίας Στάικου και Πέτρου Σουρέτη.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 62.103.438 υπέρ (98,19% επί των παρισταμένων), 6.366 κατά (0,01% επί των παρισταμένων) και αποχή 1.138.985 (1,80% επί των παρισταμένων), απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2023.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 56.046.367 υπέρ (88,61% επί των παρισταμένων), 6.020.055 κατά (9,52% επί των παρισταμένων) και αποχή 1.182.367 (1,87% επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 62.146.505 υπέρ (98,26% επί των παρισταμένων) και 1.102.284 αποχή (1,74% επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2024 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2023 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 62.151.177 υπέρ (98,26% επί των παρισταμένων), 245 κατά (0,00% επί των παρισταμένων) και 1.097.367 αποχή (1,74% επί των παρισταμένων) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 25.855.822,75 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,57 € σε 0,82 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 25.855.822,75 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,82€ σε 0,57€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,25 € ανά μετοχή, στους Μετόχους, με την παράλληλη προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού και η Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Επί του 9ου θέματος “Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος”, η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button