Χωρίς κατηγορία

15 Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και συνημμένα με αυτήν να υποβάλουν τα εξής:

α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

γ. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως

αναλυτικότερα αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

δ. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εφόσον υφίσταται).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), όπου δηλώνεται ότι:

  1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.

  1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω τα απαιτούμενα

προσόντα για την επιδιωκόμενη θέση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

  1. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

  1. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου

για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994).

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που υπολογίζεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grprosopikouhaidari@gmail.com από Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 έως και Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Source link

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close