Χωρίς κατηγορία

31 Προσλήψεις στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον Πίνακα Α για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID -19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν πέραν των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων που προβλέπονται στον Πίνακα Α και τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών του TAXISNET).

 3. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 4. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (πρώην ΙΚΑ)

 5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

 6. Φωτοαντίγραφο τις άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας όπου να φαίνεται η αρχική ημερομηνία κτήσης της και αν απαιτείται, βεβαίωση τις αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για την αρχική ημερομηνία κτήσης της.

 7. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών τις αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.

 8. Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ.

 9. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μέσω διαδικτύου).

 10. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη τις εμπειρίας.

 11. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: α) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τις επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων τις ειδικότητας που επιλέγουν και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή ομάδες αυξημένου κινδύνου β) δεν έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλέγει όποιος: 1) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’

υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά τις γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης τις γενετήσιας ζωής. 2) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα τις προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε 3) έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και 4) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρείται από το κώλυμα επειδή έχει εκτίσει την ποινή του ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή επειδή έχει απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail:prosopiko@dimosmarkopoulou.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 19-02-2021 και λήγει στις 22-022021 και ώρα 23.59.

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δε φέρουν φυσική υπογραφή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Source link

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close